Copyright 2021 - Custom text here

Dotace na projektovou dokumentaci nové cyklostezky

V rámci dotačního programu, jehož název je „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ podalo Sdružení obcí Rýmařovska žádost o dotaci na projekt „Cyklostezka mikroregionu Rýmařovska“. Jedná se o dotaci ve výši 500 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Tento projekt zahrnuje zhotovení dokumentace na přípravu nové cyklostezky, která by měla propojit území pěti členských obcí a připravit se tak na podání žádosti na vlastní realizaci stavby do národních nebo evropských dotačních titulů.

Sdružení obcí Rýmařovska se již dlouhodobě snaží podporovat cykloturistiku různou formou. Doufejme tedy, že se vše vydaří a cyklostezka se projekčně připraví a následně také vybuduje.

 

Únor 2020 Nikola Pohanělová, manažerka Sdružení obcí Rýmařovska

logo rymarovsko SOR MSK

Obce řeší co dál s odpady?

Sdružení obcí Rýmařovska působí aktivně v našem regionu již od roku 2004. Jeho území tvoří 14 obcí a několik z nich se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Ochrana přírody a krajiny je pro představitele našich obcí velmi důležitá. Nedílnou součásti péče o životní prostředí je i problematika odpadového hospodářství. Společnými silami se nám podařilo během posledních let zrealizovat několik projektů, které měly pomoci zvýšit třídění odpadů v našich obcích. Příkladem úspěšných projektů jsou například „Vybudování sběrných míst odpadů v 13-ti obcích mikroregionu, Nákup nových nádob na separovaný odpad, Nákup kompostérů a štěpkovačů do obcí atd.“

Stále se však nedaří výrazně snížit množství směsného komunálního odpadu a většina obcí je tak nucena přistoupit k zvyšování poplatku za odpady.

Je nezbytné zabývat se touto problematikou a zefektivnit systém nakládání s odpady i v návaznosti na nový zákon o odpadech, který platí od letošního roku. Ten ukládá obcím povinnost ukončit odvoz odpadů na skládky do roku 2030. Většina komunálního odpadu by tak měla být energeticky nebo materiálně zužitkována. Při dnešním množství odpadu, který se netřídí, se však tento cíl zdá nemožný. Obce si tak kladou otázku, jak dál, co dělat jinak a lépe.

To byl také důvod proč Sdružení obcí Rýmařovska podalo žádost o dotaci na Studii optimalizace systému nakládání s odpady v jednotlivých obcích mikroregionu Rýmařovska. Bylo úspěšné a získalo dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši 190 000,- Kč. Hlavním cílem tohoto dokumentu je připravit se na novou legislativu, která je zaměřená hlavně na zvýšení třídění a recyklace odpadů a odklon od skládkování.

Studie by měla najít cestu, jaká opatření zavést, jak zefektivnit odpadové hospodářství v jednotlivých obcích a městech Rýmařovska, zda je pokrytí míst s nádobami na tříděný odpad dostatečné, jak ještě více motivovat občany k tomu, aby třídili odpad, a to od nejmladší generace, až po nejstarší.

Studie se bude zpracovávat do června tohoto roku, vedení Sdružení obcí Rýmařovska a všichni starostové členských obcí doufají, že dokument přinese očekávaný efekt, bude tak přínosem v oblasti odpadového hospodářství na Rýmařovsku a doporučená řešení brzy přejdou do praxe.

Nikola Pohanělová, manažerka Sdružení obcí Rýmařovska a MAS Rýmařovsko, o.p.s

 logo rymarovsko SOR MSK

Dotace na projektového manažera z MSK 2020

V rámci dotačního programu, jehož název je „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“ podalo Sdružení obcí Rýmařovska žádost o dotaci na projekt „Podpora mikroregionu Rýmařovska“, která proběhla úspěšně. Jedná se o dotaci ve výši 122 500 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Tento projekt zahrnuje podporu stávající pozice manažera mikroregionu Rýmařovsko a přispívá také na mzdu účetní svazku.

Hlavní prací manažera je administrovat společné projekty svazku. Zároveň se spolupracuje s partnerskými obcemi, příspěvkovými a neziskovými organizacemi a pomáhá při podávání žádostí o dotace. Vytváří aktualizaci webových stránek a podílí se na propagaci Rýmařovska na veletrzích cestovního ruchu. Poskytuje poradenství veřejnosti a zároveň jim poskytuje potřebné informace pro podání žádosti o dotaci. Pozice účetní pro Sdružení obcí Rýmařovska zpracovává hlavně mzdovou a personální agendu organizace.

logo rymarovsko msk 

Separace odpadů Rýmařovsko - I. etapa

Dalším úspěšně podpořený projekt Sdružení obcí Rýmařovska je projekt z Operačního programu Životní prostředí zaměřený na pořízení nových nádob na separaci odpadu všeho druhu. Realizace projektu je nastavena na období 2019 – 2020. Během této doby bude celkem v 10 členských obcích vybudováno 10 sběrných hnízd, která byla navrhnuta tak, aby byla v souladu s rázem venkovské krajiny, nepůsobila rušivě a zároveň vyřešila nepříjemná a do oka bijící shromaždiště kontejnerů všeho druhu. Součástí projektu je také pořízení 120 ks nádob na plast, papír, kov nebo sklo, dále pak 20 ks velkoobjemových kontejnerů o velikosti 10, 12 a 20 m3 sloužících pro sběr biologicky rozložitelného odpadu a na shromažďování velkoobjemového odpadu v jednotlivých obcích. Celkové náklady projektu činí necelých 5mil Kč, dotace je ve výši 4,2 mil Kč, zbytek tvoří vlastní zdroje obcí.

Květen 2019

logo rymarovsko OPZP

Rozvíjíme mikroregion Rýmařovsko

Rozvíjíme mikroregion Rýmařovsko

Sdružení obcí Rýmařovska získalo dotaci ve výši 124 300 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje. z programu na podporu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2019. Finanční prostředky jsou použity na mzdu projektového manažera a účetní mikroregionu. Manažer řeší dotační poradenství pro obce mikroregionu, podnikatelské subjekty i běžné občany např. v rámci kotlíkových dotací. Dále přispívá k rozvoji cestovního ruchu na Rýmařovsku, k zvýšení propagace regionu a to tím, že se podílí na tvorbě projektů na tvorbu propagačních materiálů, webových aplikací apod. Účetní sdružení obcí vede personální a účetní agendu. Sdružení obcí Rýmařovska se již od roku 2002 snaží působit v regionu jako administrativní podpora pro 14. členských obcí, ale v rámci své činnosti pomáhá také obyvatelům Rýmařovska.

logo rymarovsko msk

Copyright © 2021 Sdružení obcí Rýmařovska. Všechna práva vyhrazena.