Copyright 2024 - Custom text here

Informace podle zákona č. 106/19996 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název:
Sdružení obcí Rýmařovska

2. Důvod a způsob založení:
Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí Rýmařovska byl založen na základě ust. § 46 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů jako společenství obcí za účelem koordinace, ochrany a prosazování společných zájmů a rozvoje regionu. Svazek je právnickou osobou, která nabývá právní způsobilosti zápisem do registru právnických osob, vedeného u krajského úřadu příslušného sídla svazku.

3. Organizační struktura:
Orgány sdružení jsou:

- členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Sdružení. Členskou schůzi svolává předseda Sdružení, a to písemně. Pozvánka musí obsahovat program, dobu a místo konání.
 2. Členskou schůzi svolává předseda Sdružení nejméně 2x za rok.
 3. Mimořádnou členskou schůzi je předseda povinen svolat:

- vyžadují-li to závažné zájmy Sdružení

- požádá-li o to alespoň jedna třetina členů Sdružení

Hlasování a usnesení členské schůze:

 1. členské schůze má právo a povinnost se zúčastnit každý člen Sdružení svým zástupcem.
 2. na každého člena připadá jeden hlas
 3. hlasování se provádí veřejným hlasováním, volby jsou tajné, pokud členská schůze nerozhodne jinak
 4. členská schůze je způsobilá platně se usnášet tehdy, jsou-li na ní zastoupeny alespoň dvě třetiny členů,
 5. není-li členská schůze schopná se usnášet, svolá předseda nebo místopředseda náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do 30ti dnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze je způsobilá se platně usnášet, i když není přítomno dvě třetiny členů při nadpoloviční účasti členů
 6. k platnosti usnesení je potřeba, aby bylo přijato nadpoloviční většinou přítomných členů
 7. usnesení o změně stanov, o vstupu Sdružení do jiné právnické osoby, o půjčkách členů a majetkových operacích, o schválení roční finanční uzávěrky, o změně předmětu činnosti a o případném zrušení Sdružení vyžaduje, aby bylo přijato více než 3/5 přítomných členů
 8. jednání členské schůze řídí předseda Sdružení, příp. jeho zástupce nebo jiný, členskou schůzí zvolený člen
 9. o usneseních členské schůze musí být vyhotoven písemný zápis a rozeslán do 1 měsíce všem členům Sdružení.

Pravomoc členské schůze:

 1. členská schůze volí a odvolává členy předsednictva, tj. předsedu Sdružení a jeho zástupce a členy kontrolní komise,
 2. schvaluje stanovy a rozhoduje o jejich změnách
 3. rozhoduje o rozdělením či dobrovolném zrušení Sdružení či o vstupu Sdružení do jiné právnické osoby
 4. schvaluje roční účetní uzávěrky
 5. rozhoduje o tvorbě a pravidlech používání fondů Sdružení
 6. rozhoduje o přistoupení dalších členů do Sdružení
 7. rozhoduje o zvýšení a snížení vkladů členů
 8. rozhoduje o majetku Sdružení a dispozici s ním s výjimkou běžného hospodaření
 9. rozhoduje o příspěvcích členů na zajištění činnosti Sdružení
 10. provádí základní kontrolu činnosti Sdružení a jeho hospodaření
 11. rozhoduje o poskytnutí půjčky svým členům
 12. mění, ruší nebo přijímá usnesení a rozhodnutí, která jsou pak v pravomoci předsednictva, jestliže si to vyhradí
 13. schvaluje koncepční a rozvojové dokumenty dotýkající se regionu
 14. rozhoduje o uzavírání smluv, kterými se Sdružení zavazuje vůči jiným subjektům

- předsednictvo Sdružení

 1. Předsednictvo je výkonným orgánem Sdružení
 2. Předsednictvo je tříčlenné a je voleno ze zástupců členů veřejnou nebo tajnou volbou na členské schůzi, a to na funkční období dvou let. V čele předsednictva stojí předseda Sdružení, který řídí jeho činnost a svolá jeho schůze. V době jeho nepřítomnosti ho zastupuje jeho volený zástupce (místopředseda). Návrh na předsedu a jeho zástupce (místopředseda) podávají členové Sdružení. Člen předsednictva je zvolen, obdrží-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů na členskou schůzi.
 3. Předsednictvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Předsednictvo je schopno se usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro platnost usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů předsednictva.
 4. Předsednictvu přísluší:

- vykonávat usnesení členské schůze a podle stanov řídí činnost Sdružení,

- předkládat členské schůzi návrhy na změny stanov a předmět činnosti,

- předkládat členské schůzi plán činnosti včetně finančního zabezpečení a zprávu o finančním hospodaření Sdružení,

- jmenovat odborné poradní a pracovní orgány,

- rozhodovat o uzavírání smluv v rámci běžného hospodaření.

Za veškerou činnost odpovídá předsednictvo členské schůzi.

- kontrolní komise

 1. Kontrolní komise je tříčlenná a je volena členskou schůzí.
 2. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost Sdružení. Provádí roční kontrolu činnosti a roční účetní uzávěrky sdružení.
 3. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost členské schůzi a podává ji zprávy o své činnosti.

4. Kontaktní spojení:

4.1. Kontaktní poštovní adresa:
Sdružení obcí Rýmařovska
nám. Míru 1
795 01 Rýmařov

ID datové schránky: fsp96rw

4.2. Adresa úřadu pro osobní návštěvu:
Sdružení obcí Rýmařovska
nám. Míru 2
795 01 Rýmařov

4.3. Provozní doba:
Úřední hodiny:

PO   7.00-11.30  12.00-17.00
ÚT   7.00-11.30  12.00-15.00
ST   7.00-11.30  12.00-17.00
ČT   7.00-11.30  12.00-15.00
PÁ   7.00-11.30  12.00-13.30

4.4. Telefonní čísla:
pevná linka: 554 254 308 (309)

4.5. Čísla faxu:
fax neprovozujeme

4.6. Adresa internetové stránky:
http://css.rymarovsko.cz/

4.7. Adresa e-podatelny:
e-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8. Další elektronické adresy:

 • Předsedkyně SOR Eva Lašáková: 724 179 172, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 • Manažerka SOR: Ing. Nikola Pohanělová: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby:
- účet č. 36536771/0100, vedený u KB (příjmový účet, slouží po všechny platby)
– účet č. 94- 5510771 /0710, vedený u ČNB (účet založen na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně některých souvisejících zákonů tento účet slouží VÝHRADNĚ pro dotace a přijaté návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, státních fondu a Národního fondu /s výjimkou programového financování dle § 16 odst. Zák. 218/200 Sb./)

6. IČ: 63024276

7. DIČ: NEJSME PLÁTCI DPH

8. Dokumenty:

8.1. Seznam Hlavních dokumentů:
pdfStrategický plán

8.2. Rozpočet obce
http://css.rymarovsko.cz/dokumenty/category/4-rozpocty-rozpoctove-vyhledy-rozpoctova-opatreni

9. Žádosti o informace:

Sdružení obcí Rýmařovska je povinným subjektem, který má dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Svazek poskytuje informace ústní, písemné a umožňuje nahlížení do požadovaných spisů. Dle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Žádost o poskytnutí informace zasílejte:

a. písemně na adresu:
Sdružení obcí Rýmařovska
nám. Míru 1
795 01 Rýmařov
b. prostřednictvím Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. jako přílohu k e-mailu

Lhůty pro poskytnutí informace:
– písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti,
– v případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, dvěma a více odbory, může být termín prodloužen o 10 dnů.

Odvolání:
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení odvolání, a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, lze podat rozklad, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.
Přehled konkrétních informací poskytnutých občanům dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je uveřejněn na webových stránkách http://css.rymarovsko.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.
Písemně na adresu: nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov
Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na ústní žádost poskytne Sdružení v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

 • komu je určena
 • kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)


Písemná žádost:

 • musí být srozumitelná
 • musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
 • nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

11. Opravné prostředky
Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání je opravným prostředkem též proti rozhodnutí svazku jako povinného subjektu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.

Dále může být podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace za zákonem stanovených podmínek. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne stanoveného v § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Opravným prostředkem proti příkazu je odpor. Příkazní řízení je zvláštní (zjednodušenou) formou správního řízení, a příkaz vydávaný v příkazním řízení je zvláštním typem správního rozhodnutí. Proti příkazu vydaném ve správním řízení, může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. V případě řízení o přestupku platí, že obviněný z přestupku může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor správnímu orgánu, který příkaz vydal.

Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání (odpor), v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání (odporu) rozhoduje. Odvolání a odpor lze podat u obecního úřadu.

Odvolání (odpor) lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů [zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů]. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

12. Formuláře:
- žádné formuláře nejsou k dispozici

13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací:
Všechny návody na řešení životních situací naleznete na portálu veřejné správy České republiky www.portal.gov.cz nebo na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.

14. Předpisy:

14.1. Nejdůležitější používané předpisy:

– zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
– zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
– zákon č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím
– zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
– zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
– zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
– zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
– zákon č. 255/2012, kontrolní řád
– zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
– zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
– zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
– zákon č. 320/2001, o finanční kontrole
– zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
– zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
– zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

14.2. Vydané právní předpisy:
- vydané právní předpisy nejsou k dispozici

15. Úhrady za poskytování informací:

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací:
- sazebník nebyl vydán

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací:
- usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebylo vydáno

16. Licenční smlouvy:

16.1. Vzory licenčních smluv:
Žádné vzory licenčních smluv dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nemá svazek stanovené

16.2. Výhradní licence:
Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4. žádné nejsou

17. Výroční zpráva

Copyright © 2024 Sdružení obcí Rýmařovska. Všechna práva vyhrazena.