Copyright 2022 - Custom text here

Obce řeší co dál s odpady?

Sdružení obcí Rýmařovska působí aktivně v našem regionu již od roku 2004. Jeho území tvoří 14 obcí a několik z nich se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Ochrana přírody a krajiny je pro představitele našich obcí velmi důležitá. Nedílnou součásti péče o životní prostředí je i problematika odpadového hospodářství. Společnými silami se nám podařilo během posledních let zrealizovat několik projektů, které měly pomoci zvýšit třídění odpadů v našich obcích. Příkladem úspěšných projektů jsou například „Vybudování sběrných míst odpadů v 13-ti obcích mikroregionu, Nákup nových nádob na separovaný odpad, Nákup kompostérů a štěpkovačů do obcí atd.“

Stále se však nedaří výrazně snížit množství směsného komunálního odpadu a většina obcí je tak nucena přistoupit k zvyšování poplatku za odpady.

Je nezbytné zabývat se touto problematikou a zefektivnit systém nakládání s odpady i v návaznosti na nový zákon o odpadech, který platí od letošního roku. Ten ukládá obcím povinnost ukončit odvoz odpadů na skládky do roku 2030. Většina komunálního odpadu by tak měla být energeticky nebo materiálně zužitkována. Při dnešním množství odpadu, který se netřídí, se však tento cíl zdá nemožný. Obce si tak kladou otázku, jak dál, co dělat jinak a lépe.

To byl také důvod proč Sdružení obcí Rýmařovska podalo žádost o dotaci na Studii optimalizace systému nakládání s odpady v jednotlivých obcích mikroregionu Rýmařovska. Bylo úspěšné a získalo dotaci od Moravskoslezského kraje ve výši 190 000,- Kč. Hlavním cílem tohoto dokumentu je připravit se na novou legislativu, která je zaměřená hlavně na zvýšení třídění a recyklace odpadů a odklon od skládkování.

Studie by měla najít cestu, jaká opatření zavést, jak zefektivnit odpadové hospodářství v jednotlivých obcích a městech Rýmařovska, zda je pokrytí míst s nádobami na tříděný odpad dostatečné, jak ještě více motivovat občany k tomu, aby třídili odpad, a to od nejmladší generace, až po nejstarší.

Studie se bude zpracovávat do června tohoto roku, vedení Sdružení obcí Rýmařovska a všichni starostové členských obcí doufají, že dokument přinese očekávaný efekt, bude tak přínosem v oblasti odpadového hospodářství na Rýmařovsku a doporučená řešení brzy přejdou do praxe.

Nikola Pohanělová, manažerka Sdružení obcí Rýmařovska a MAS Rýmařovsko, o.p.s

 logo rymarovsko SOR MSK

Copyright © 2022 Sdružení obcí Rýmařovska. Všechna práva vyhrazena.