Copyright 2017 - Custom text here

CSS

Informace o projektu

Logolink barevny


Projekt Svazu města a obcí ČR s názvem „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ je zaměřen na podporu vytváření a fungování Center společných služeb obcí (dále jen „CSS“).

V rámci těchto CSS jsou poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Je prověřována možnost přenosu a výkonu některých kompetencí v oblasti výkonu veřejné správy v samostatné i přenesené (státní) působnosti na DSO.

Hlavními partnery projektu v území jsou DSO. Do projektu je zapojeno 86 DSO pokrývající územně celou ČR. Jedním z nich je i Sdružení obcí Rýmařovska.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření CSS dosáhnout:

 • zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí,
 • zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
 • zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
 • zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
 • přenos znalostí a vytvoření a/nebo rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti
 • optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

Rozpočet projektu
Celková výše způsobilých nákladů: 329 021 310,20 Kč
Z toho náklady přímé (podpora zapojených území – DSO): 299 110 282,00 Kč

Harmonogram projektu
Celková realizace projektu včetně přípravné a závěrečné fáze probíhá v období 1. 2. 2016 až 31. 7. 2019, realizace projektu v rámci zapojených území (DSO)  pak od 1.7.2016 do 30.6.2019.
http://www.smocr.cz/cz/nase-projekty/centra-spolecnych-sluzeb-obci/default.aspx

V rámci tohoto projektu byly vytvořeny 2 pracovní pozice a to manažer centra sdílených služeb a specialista pro rozvoj mikroregionu.

Manažer CSS zajišťuje zejména:

 • Poskytování odborné podpory a poradenství obcím při výkonu veřejné správy, a to především v oblastech fungování obce a jejich orgánů (zastupitelstvo, rada, starosta, odměňování, obecně závazné vyhlášky, nařízení obce, volby do zastupitelstev, místní referendum, odpovědnost zastupitelů – politická, právní); financování obcí – příjmy (včetně místních poplatků a dotací), výdaje, rozpočtový proces; hospodaření obcí (nakládání s majetkem, majetkoprávní vztahy, smluvní zajištění); územní rozvoj obce, územně plánovací dokumentace; přestupková agenda; role obcí v rámci požární ochrany, IZS, krizového řízení, ochrany před povodněmi; shromažďování občanů; státní správa v oblasti životního prostředí, místních a účelových komunikací, evidence obyvatel; poskytování informací v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím; meziobecní spolupráce – formy, výhody (nevýhody), vhodnost určitých forem spolupráce pro konkrétní potřeby, ekonomická výhodnost, způsob fungování DSO.
 • Řízení zaměstnanců CSS (přidělování úkolů, provádění kontroly).
 • Pravidelnou komunikaci se starosty obcí; hledání a následné zajišťování efektivním způsobem naplnění požadavků obcí prostřednictvím činnosti CSS.
 • Dostatečnou informovanost a propagaci činnosti CSS v rámci daného území.
 • Organizování pravidelných setkání se starosty obcí, která budou zaměřena na konzultaci podle potřeb obcí a získání zpětné vazby o činnosti CSS;  informování obcí o aktuálních novinkách v oblasti veřejné správy s dopadem na obce.
 • Podílení se po obsahové stránce na přípravě Informačního zpravodaje DSO a zajišťování jeho zveřejnění.
 • Zpracovávání sebehodnotící zprávy.
 • Evidenci realizovaných aktivit v rámci projektového informačního systému a to min. jednou za týden.
 • Podílení se na vytváření vazeb mezi obcemi, napomáhání vzájemného konsensu, pomoc v identifikaci společných zájmů, hledání vhodných řešení zejména formou meziobecní spolupráce.
 • Komplexní řízení projektu na úrovni Smluvního partnera (plnění úkolů, soulad s harmonogramem a reporting výstupů směrem ke Svazu).
 • Koordinaci poskytování právních služeb na úrovni DSO.
 • Plnění dalších úkolů spojených s realizací Projektu.


Specialisté pro rozvoj mikroregionu zajišťují zejména:

 • Naplňování cílů aktuálně platné strategie rozvoje příslušného území (v definovaném spektru agend).
 • Zpracování zásobníku projektů a akčního plánu na nejbližší období. Příprava, řízení a realizování projektů meziobecní spolupráce vycházející ze zpracovaných strategií.
 • Přípravu, řízení a administraci jednotlivých projektů obcí v DSO.
 • Organizování a po věcné stránce přípravu pravidelných setkání starostů obcí.
 • Podílení se na přípravě sebehodnotící zprávy.
 • Pomáhání obcím s přípravou výběrových řízení.
 • Podílení se na přípravě strategických plánů obcí.
 • Organizování vzdělávacích aktivit pro obce podle jejich potřeb.
 • Podílení se na činnostech směřujících k propagaci činnosti CSS a DSO.
 • Vyhledávání příležitostí pro společné postupy obcí, které přinesou úsporu finančních prostředků (např. společné nákupy energii, telekomunikačních služeb apod.).
 • Přípravu Informačního zpravodaje o činnosti CSS a DSO po věcné stránce.
 • Přípravu vzorových dokumentů pro obce (smlouvy, postupy, termíny povinnosti, obecně závazné vyhlášky apod.).
 • Zajišťování přenášení informací mezi jednotlivými obcemi, aby mohlo efektivně docházet ke sdílení dobré praxe.
 • Zpracovávání finanční analýzy přínosu zvolené agendy.
 • Plnění dalších úkolů spojených s realizací Projektu.

 

Copyright © 2017 Sdružení obcí Rýmařovska. Všechna práva vyhrazena.